logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

poniedziałek, 20 listopada 2023 15:09

OGŁOSZENIE

W dniu 21.11.2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

oraz stołówka MGOPS Złocieniec

będą czynne do godziny 12.30

Przepraszamy za utrudnienia.

poniedziałek, 20 listopada 2023 21:06

Życzenia

zyczenia DzPS 2023

piątek, 03 listopada 2023 08:03

Ważne

Wydawanie
awizowanej korespondencji
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00–9.00 oraz 14.00-15.00

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Więcej informacji - http://fepz.gov.pl

piątek, 06 października 2023 11:04

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym od 01.01.2024r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023r., poz. 1429), iż od dnia 01.01.2024r. wejdą w życie zmiany do ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023r. poz. 390 z późn. zm.) w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Ustawa o świadczeniu wspierającym wprowadza nowy rodzaj świadczenia tj. świadczenie wspierające, które będzie skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami. Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18. roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia – na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, natomiast przyznawanie i wypłacanie, na podstawie ww. decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, świadczenie wspierające będzie, na wniosek osoby z niepełnosprawnościami lub jej przedstawiciela, zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

wtorek, 26 maja 2020 17:28

Lokalny Informator „Za Życiem”

 

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny, także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach? Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia rodziny,
 • od asystenta rodziny.
wtorek, 26 maja 2020 17:10

Lokalny Informator „Za Życiem”

za zyciem

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny, także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,
 • badania,
 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach? Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,
 • w szpitalu,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w instytucjach wsparcia rodziny,
 • od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza:

 • ubezpieczenia zdrowotnego,
 • posiadającego specjalizację II stopnia,
 • posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Co zrobić, aby skorzystać z uprawnień
Zgłoś się do Sekcji Świadczeń Rodzinnych pokój 216 lub do asystenta rodziny pokój 204 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu 78-520, przy ul. Plac 650 -lecia 1, nr. tel.: 94 36 71 248. Na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Okres okołoporodowy

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu 5 i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) – zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,
 • pomoc psychologiczna dla rodziców,
 • rehabilitacja lecznicza,
 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy – na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,
 • zakup leków poza kolejnością,
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa).

Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

 • w dziennych ośrodkach wsparcia – placówkach całodobowych,
 • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),
 • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem – również indywidualną,
 • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,
 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,
 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),
 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje:
Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • Zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna), wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 • Zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek
Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Wniosek należy złożyć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu 78-520, przy ul. Plac 650 – lecia 1, II piętro.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr. Tel.: 94 36 71248 wew. 34 lub 38.

 

Wzór wniosku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111

Link do strony MRPiPS
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

piątek, 15 września 2023 09:59

Podziękowanie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu składa serdeczne podziękowania Fundacji Zakres, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wierzchowie oraz grupie osadzonych ,,Serce w kratkę” za przekazanie w dniu 14.09.2023r. wózka inwalidzkiego, dwóch materacy antyodleżynowych, poduszki przeciwodleżynowej oraz kołnierza ortopedycznego, które posłużą podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy w imieniu swoim i podopiecznych MGOPS.

wtorek, 05 września 2023 20:35

Za życiem

Jeżeli jesteś:
kobietą w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, która spodziewa się dziecka z poważnymi problemami zdrowotnymi, ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo o nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu dziecka,
kobietą, której dziecko nie przeżyło ciąży lub porodu albo zmarło wkrótce po urodzeniu,
rodzicem dziecka niepełnosprawnego

możesz ubiegać się o:
wsparcie w postaci asystenta rodziny,
wsparcie finansowe, w tym jednorazowe świadczenie 4000 zł (złożenie wniosku do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka),
wsparcie psychologiczne oraz prawne,
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czy też turnusu rehabilitacyjnego z funduszy PFRON.

Należy również pamiętać, że podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka.

W CELU UZYSKANIA POMOCY MOŻNA ZGŁOSIĆ SIĘ DO:

Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Plac 650 Lecia 1
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
sekretariat - tel. 94 36 71248

Gmina Złocieniec realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Strona 1 z 41